Ekonomi

Piyasadan haberler

AGYO… Şirket İdare Heyetinin 02.03.2021 tarihinde yaptığı toplantıda; Sermaye Piyasası Mevzuatı kararlarına nazaran hazırlanan Mali Tablolarda periyot karı olmasına rağmen, Vergi Yordam Kanunu kararlarına uygun olarak hazırlanan 2020 yılı mali tablolarda periyot ziyanı oluştuğu için, ekli Kar Dağıtım Tablosunda gösterildiği üzere kar dağıtılmaması konusunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

AGYO… Şirket, Sermaye Piyasası Şurası’nın Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız idare konseyi üye adayları Sayın Münire Barçın Kayaman ve Sayın Ramazan Onur Erim’e ilişkin bağımsızlık beyanları ekte yer almakta olup, bağımsız idare konseyi üye adayları 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Konsey toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

ADESE… Şirket 02.03.2021 tarihli İdare Heyeti toplantısında, 1- Fetih Mah. Karşehir Cad. N12/A Karatay / KONYA ” KARŞEHİR ” şubesi, Fetih Mah. Pir Ulema Yahşi Cad. N155/A Karatay / KONYA ” FETİHKENT ” şubesi ve Akabe Mah. Serkan Sk. N4/E Karatay / KONYA “AKABE” şubesinin demirbaşlarının Özçelikkayalar Alışveriş Merk.Pet.Tar.Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti. ‘ne deviri için kontrat imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili süreçlere başlanılmasına; 2- İlgili periyot süreci bedellerinin, görüşmeleri devam etmekte olan başka mağazaların zaman bedellerine yapacağı tesirler göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların bölüm süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

AKM, AKMEN… NUGYO… Nurol Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş.’nin (Şirket) 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 295.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut hissedarların rüçhan hakları büsbütün kısıtlanarak toplam satış meblağı 190.000.000 TL olacak formda Borsa İstanbul A.Ş.’nin (Borsa) Toptan Alış Satış Süreçlerine Ait Prosedürü (TSP Prosedürü) çerçevesinde belirlenecek hisse satış fiyatına nazaran hesaplanacak nominal sermaye fiyatı kadar artırılması ve sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek B kümesi hisselerin tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış usulü ile Nurol Holding A.Ş.’ye (Nurol Holding) satılması hedefiyle düzenlenecek ihraç dokümanının onaylanması talebinin, tahsisli sermaye artırımının TSP Prosedürü çerçevesinde tespit edilen baz fiyata %10 oranında iskonto uygulanması suretiyle bulunan (nominal kıymetten aşağı olmamak üzere) hisse fiyatından az olmamak üzere belirlenecek satış fiyatı üzerinden yapılması ve hisse satış fiyatı üzerinden hesaplanacak nominal sermaye fiyatı kadar artırılması suretiyle, olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914503

AKMGY… Şirket idare kurulunca; Sermaye Piyasası Konseyi’nin 25.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan (II-18.1) sayılı KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ Bildirisi’nin ilgili hususları yeterince, hala 75.000.000 TL (yetmişbeşmilyon Türk Lirası) olan Şirket kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik müddetinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması maksadı ile T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Şurası ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvurularak bu konuda müsaade alınmasına, karar verilmiştir.

AKYHO… İdare Heyeti’nin 02.03.2021 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Şirket bilanço aktifinde bulunan İstanbul Bağcılar, Mahmutbey mevkiinde 2069 ada 11 parselde kayıtlı 857,40 metrekare büyüklüğündeki arazi üzerine şurası 3.805,12 metrekare büyüklüğündeki binanın satış öncesi pazarlama sürecinin yönetilmesi için Alf Alliance Ticari Menteşeli Gayrimenkul Danışmanlık Reklam Hizmetleri Limited Şirketi ile kontrat yapılmasına karar verilmiştir.

ARSAN… Şirket iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin tescili yapılan olağan genel heyet toplantısında alınan karar yeterince kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. Şirket ödenecek kar hissesi meblağı 21.150.000,00 TL’dir. Şirket iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin de yapılan olağan genel konsey toplantısında alınan karar mucibince kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. Şirkete ödenecek kar hissesi meblağı 10.878.347,20 TL’dir.

ATEKS… İdare Şurası 02.03.2021 tarihinde toplanarak; Kurumsal İdare Komitesinin 23 Şubat 2021 tarihli tavsiye kararıyla, Sayın İmre Gül GENÇER HEPYAZ ve Sayın Turgay GÖNENSİN’in İdare Şurası Bağımsız Üye Adayı olarak 30 Mart 2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Heyet Toplantısı’nda ortakların onayına sunulmasına, oy çokluğu ile karar verildi.

ATEKS… İdare Konseyi 01.03.2021 tarihli toplantısında, Şirket tarafından 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap periyoduna ait olarak Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) temel alınarak hazırlanan ve MGI Bağımsız Kontrol A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara nazaran 39.426.510 TL net devir karı elde edildiği, Vergi Yol Kanunu (VUK) kayıtlarına nazaran ise 4.840.799,77 TL cari yıl karı bulunduğu şirket yasal kayıtlarında yer alan öbür kaynaklarla birlikte dağıtıma bahis edilebilir birikmiş yedekler toplamının 39.750.881 TL olduğu ve dağıtılabilir fon meblağının bu fiyatla hudutlu olduğu, Türk Ticaret kanunu kararları çerçevesinde ayrılan Genel Yasal Yedek akçe sonrasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemelerine nazaran 39.184.470,01 TL net dağıtılabilir periyot karı elde edildiği, görülmüş olup SPK bildiriminde uygun biçimde hesaplanan ekte yer alan 2020 yılı kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere, 1) Vergi Yordam Kanununa nazaran hesaplanmış 4.840.799,77 TL periyot net karından Türk Ticaret Kanunu’nun 519- 1 hususu uyarınca % 5 oranında 242.039,99 TL meblağında genel yasal yedek akçe ayrılmasına, 2) Covid 19 pandemisinin iç ve dış piyasalar üzerindeki ve en son tüketicilerin tüketim kararları üzerindeki olumsuz tesirinin devam etmekte olması ve bu olumsuz tesirlerin ne vakit ortadan kalkacağının belirsizlik arz etmesi dikkate alınarak Kar Dağıtım Siyaseti, Şirket stratejisi gereği Şirket mali yapısının korunması ve doğabilecek finansman gereksiniminin karşılanması emeliyle 2020 yılı karından dağıtılabilir periyot karının dağıtılmamasına ve 2020 yılı karından dağıtılabilir periyot karının İnanılmaz Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 3) Üstteki konuların 2020 yılı Olağan Genel Konseyinde ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

BAKAB… Şirket, Kurumsal İdare Bildirimi’nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal İdare Unsuruna uygun olarak yapılan Yönetici Sorumluluk Sigortası Bakioğlu Holding Küme sigortası kapsamında Bak Ambalaj sermayesinin %25’ini aşacak formda 1 yıl müddetle yenilenmiştir.

BANVT… Sn. Behiç Gülşen’in şirket İnsan Kaynakları Müdürü durumundan ayrılması ile ilgili tarih sehven 5 Mart 2021 olarak yazılmıştır. Kendisinin 28 Şubat 2021 tarihi itibariyle şirketteki vazifesinden ayrılmıştır.

BRYAT… İdare Şurası toplanarak, 2020 yılı karının dağıtımı konusunda; 2020 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir devir karından, ödenmiş sermayenin % 5’inin ortaklara I. Temettü (1.406.250 TL) olarak, bakiye karın % 5’inin intifa senedi sahiplerine, 1.165.000 TL’nin idare şurası üyelerine, 66.200.000 TL’nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, kalanın şirket temel mukavelesine nazaran genel yasal yedek akçe ve inanılmaz yedek akçe olarak ayrılmasına, böylece 2020 yılı için ortakların tüzel durumlarına bağlı olarak brüt % 240,38, net % 204,32 oranında toplam 67.606.250 TL kar hissesinin 31.05.2021 tarihine kadar nakden ödenmesi konusunun 26 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Konsey Toplantısında ortakların onayına sunulmasına ve ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda İdare Konseyi’ne yetki verilmesine karar vermiştir.

CEOEM… 11-18 Nisan 2021 tarihleri ortasında, 2021 yılı 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun”Organize ve Koordine Edilmesi ile Tertip İçinde Yer Alan Tüm Hizmetlerle İlgili Alım İşleri ” hizmetine ait olarak 17.000.000TL+KDV ve ”Televizyon Çekimleri ve Yapım İşleri” hizmetine ait olarak 6.950.000TL+KDV tuarlı hizmet kontratları imzalanmıştır. DZY, DZYMK…

DZGYO… İştirak; Deniz Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş. (DZGYO) nun 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %166,666666 oranında 250.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak, 400.000.000 TL ‘na çıkarılması ile ilgili sermaye artırım kararı almıştır. Şirket ayrıyeten 01.03.2021 tarihinde Ana hissedar olarak Kurumdan sermaye artırımı mühletinin sonuna kadar sermaye avansı talebine bulunmuştur. Şirket İdare Şurası 02.03.2021 tarihinde almış olduğu karar ile; DZGYO iştirakindeki tüm rüçhan haklarının kullanılmasına, bu süreçler için sermaye avansı niteliğinde, nakit ve rastgele bir vadeye bağlı olmaksızın, sermaye artırımında ortaya çıkacak sermaye koyma borcundan mahsup edilmek üzere nakit sermaye avansı verilmesine karar vermiş olup, birinci evrede 02/03/2021 tarihi prestiji ile 100 milyon TL. sermaye avansı ödemesi yapılmıştır.

EGPRO… Kar Hissesi Dağıtım Teklifine Ait İdare Şurası Kararı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914449

EKGYO… Şirket İdare Heyeti 24.02.2021 tarihli kararı ile; 28.03.2018 tarihinde Şirket Genel Konseyinin kararı ile yürürlüğe giren Geri Alım Programı’nın 25.03.2021 tarihinde müddetinin sona erecek olması sebebiyle, gerekli görülen durumlarda uygulanmak üzere, Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-22.1 sayılı Geri Alınan Hisseler Bildirimi uyarınca, Şirket Geri Alım Programı’nın, yapılacak birinci olağan genel heyette tekrar ortakların onayına sunulmak üzere ekte yer aldığı formda belirlenmesine karar verilmiştir.

ENJSA… Şirket Temel Kontratının 7. ve 10. unsurlarında yapılması planlanan değişikliklere ait Sermaye Piyasası Konseyi’ne yapılan müracaat olumlu karşılanmıştır.

EPLAS… 2020 YILI KAR HİSSESİ DAĞITIMI https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914516

ETYAT… Şirket idare şurası üyelerinden Sn.Sevinç BOZKURT 01.03.2021 tarihi itibariyle idare şurası üyeliğinden istifa etmiştir. Sevinç BOZKURT’un istifasıyla boşalan İdare Şurası Üyeliği’ne yapılacak birinci genel şura toplantısında onaya sunulmak üzere Sn.Michael Burak ŞAHİN’in atanmasına karar verilmiştir.

FRIGO… Sermaye Piyasası Kurulunca daha evvel verilen kayıtlı sermaye tavan müsaade müddetinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki devirlerde alınacak bir sermaye artırım kararına temel oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl mühletle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik müddeti alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000.-TL dan 175.000.000.-TL na artırılması emeliyle şirket temel kontratının 6.maddesinin ekteki biçimde tadili Sermaye Piyasası Heyeti’nden 25.02.2021 tarihinde onaylanmıştır. SPK onayını müteakip, şirket temel mukavelesinin 6.maddesinin tadil edilmesi için, Temel Mukavele Değişikliği Müsaadeye Tabi Anonim Şirketlere Ait Bildirim uyarınca, 02.03.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı’na gerekli müracaat yapılmıştır.

FROTO… 19.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Konseyi tarafından onaylanan haliyle Ticaret Bakanlığı onayına sunulan Temel Kontrat değişiklik tasarısı ilgili bakanlık tarafından da onaylanmıştır. Temel Kontrat değişikliği, yapılacak birinci Genel Şura Toplantısı’nda hisse sahiplerinin onayına sunulacaktır.

GLRYH… Şirket çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, 90.000.000 TL (%300) artırılarak, 30.000.000 TL’den 120.000.000 TL’ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal bedelli (B) Kümesi hisselerin satışına ait izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebinin Sermaye Piyasası Şurası’nın 11.02.2021 tarihli kararıyla olumlu karşılandığı 12.02.2021 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur.

ISBIR… Şirket portföyünde bulunan İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketinin toplam sermayesinin %89,73’üne karşılık gelen 113.033.257,73 TL nominal bedelli hisselerden 14.863.987,28-TL nominal bedelli kısmının halka arz edilmek suretiyle satılmasına, Talep toplama süreci sonunda almaya hak kazanılan hisselerin %50’sine kadar olan kısmı için, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi hisselerinin Borsa İstanbul’da süreç görmeye başladığı gün dahil 22 Süreç Günü mühlet ile İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi hisselerini aralıksız olarak ellerinde tutan Yurt İçi Ferdi Yatırımcıların bu hisselerini, izahnamede açıklanan kurallar ve müddetlerde Şirkete geri satma hakkına sahip olmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

IZTAR… Zarurî Hisse Alım Teklifi Başvurusu ile ilgili Fiyat Belirlenmesi kriterlerinin izahı ve muafiyet talep edilmeyeceğine ait ek açıklama… https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914454

KLGYO… Şirket 30.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul’un 14. gündem hususunda; Şirket portföyünde yer alan Safir Rezidans bünyesindeki 47 adet rezidansın toplu olarak satılması sürecine ait alıcının kontrat kararlarına uymaması nedeniyle feshedilmesi sonucu kelam konusu mukavele kapsamında, Şirket mukavele müddetince yoksun kaldığı gelirleri, cezai kural ve öbür türel süreçleri takip ve neticelendirmek üzere idare konseyine yetki verilmişti. KLN,

KLNMA… Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik müddetinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının güncellenmesine ait Temel Mukavele Tadili onayı için Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Şurası’na müracaat yapılmıştır.

NRHOL… Nurol Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş’nin 14.12.2020 tarih ve 2020/18 sayılı İdare Heyeti Kararı kapsamında SPK’ya yapılan müracaat çerçevesinde, SPK’nın 11.02.2021 tarihli toplantısında; a. Nurol Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş’nin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 295.000.000.TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut hissedarların rüçhan hakları büsbütün kısıtlanarak toplam satış fiyatı 190.000.000.TL olacak formda Borsa İstanbul A.Ş’nin (Borsa) Toptan Alış Satış Süreçlerine Ait Prosedürü çerçevesinde belirlenecek hisse satış fiyatına nazaran hesaplanacak nominal sermaye fiyatı kadar artırılması ve sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek B kümesi hisselerin tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış usulü ile Nurol Holding A.Ş’ye satılması hedefiyle düzenlenecek ihraç dokümanının onaylanması talebinin, tahsisli sermaye artırımının TSP Prosedürü çerçevesinde tespit edilen baz fiyata %10 oranında iskonto uygulanması suretiyle bulunan (nominal bedelden aşağı olmamak üzere) hisse fiyatından az olmamak üzere belirlenecek satış fiyatı üzerinden yapılması ve hisse satış fiyatı üzerinden hesaplanacak nominal sermaye meblağı kadar artırılması suretiyle, olumlu karşılanmasına, b. Nurol Holding tarafınca satın alınan hisselerin birebir fiyattan Konseyin Karar tarihi itibariyle hisselere sahip olan yatırımcılara talep etmeleri halinde kendi hisseleri oranında satılması mecburiliği getirilmesine ve Nurol Holding tarafından bahse ait bir duyurunun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanması ve duyuruda Nurol Holding tarafından belirlenen iki iş günü mühletle yatırımcıların Nurol Holding’den talepte bulunabileceklerinin belirtilmesi gerektiği konusunun Şirket’e ve Nurol Holding’e bildirilmesine, c. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek hisseleri tahsisli olarak satın alacak olan Nurol Holding’in kelam konusu hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hesabına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl mühletle Borsa’da satmasının kısıtlanmasına ve benzeri biçimde sermaye artırım süreci sonrasında Nurol Holding tarafından satılan hisseleri satın alacak yatırımcıların da bu sürece mevzu olan hisseleri bu bentte belirtilen tarihten itibaren 1 yıl müddetle Borsa’da satmasının kısıtlanmasına ve bu gayeyle gerekli süreçlerin tesis edilmesi için MKK’ya bilgi verilmesine karar verilmiştir. Buna nazaran, Nurol Holding A.Ş tarafından yeni edinilen hisseler, 03-04 Mart 2021 tarihlerinde, 11.02.2021 tarihi prestijiyle MKK kayıtlarında hisse sahibi olarak yer alanlardan talep edenlere, en çok kendi hisseleri oranında olmak kaydıyla, Nurol Holding A.Ş. tarafından edinim fiyatı olan 12,50 TL fiyat üzerinden devredilecektir. Talep etmek suretiyle Nurol Holding’den yeni hisse alacak yatırımcıların alacakları bu hisselerin da 1 yıl müddetle Borsa’da satışı kısıtlanmış olacaktır.

PEGYO… Sermaye artırımı süreçlerinin tamamlanması üzerine Şirket Temel Mukavelesi’nin “Sermaye ve Pay Senetleri” başlıklı 8. hususunun tadiline uygun görüş alınması maksadıyla Sermaye Piyasası Konseyi’ne yapılan 15.02.2021 tarihli müracaat SPK tarafından 01.03.2021 tarihli yazı ile uygun bulunmuştur. Temel Kontrat değişikliğinin ticaret siciline tescil edilmesi ile birlikte kamuoyuna tekrar bilgi verilecektir.

POLTK…Kesinleşen Nakit Kar Hissesi Hak Kullanım Tarihi Bildirimi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914424

RALYH… Şirket Bağlı İştiraklerinden HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı tarafından 02.03.2021 tarihinde düzenlenen ” Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Muhittin Mahallesi 1 Etap 570 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Etraf Düzenlemesi İşi ” ihalesine katılmıştır. 154.541.154,00 TL teklif sunarak iştirakçiler ortasında 12. en düşük teklifi vermiştir.

RTALB… 01.03.2021 Tarih 21:53:30 da gönderilen açıklama düzeltilerek tekrar gönderilmiştir. Şirket bağlı iştiraki A1 Hayat Bilimleri İlaç Teşhis Biyoteknoloji ve Sanayi A.Ş.’nin iştiraki Genz Biyo tarafından bugün prestijiyle Şirketle paylaşılan bilgide; – TUBİTAK ile yürütülen Covid-19 antikor testi projesine ait olarak, proje için evvelce belirlenmiş maksatların tutturulduğu, iş paketlerinin tamamlandığı ve kurum tarafından görevlendirilmiş eksper tarafından başarılı bulunduğu, Projenin Mart ayı içerisinde TUBİTAK nezdinde tamamlanmasının beklendiği, – Elisa test kiti içinse T.C. Sıhhat Bakanlığı tarafından ek testlerin talep edilmiş olduğu, çalışmaların devam ettiği, – POC (Point-Of-Care Test)sistemi içinse T.C. Sıhhat Bakanlığı’nın onayına şimdi başvurulmadığı açıklamaları şirkete iletilmiştir.

TURSG… Konsolide devir net kârından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra; toplam 493.000.000- TL brüt kâr hissesinin pay sahiplerine dağıtılması ve dağıtımın 09 Nisan 2021 tarihinden itibaren nakden ödenmesine ait İdare Konseyinin 01.03.2021 tarihli kararı Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

VKFYO… İdare Konseyi tarafından kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik müddetinin uzatılması emeliyle, Şirket temel mukavelesinin “Sermaye ve Paylar” ile ilgili 11.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Şurası ve Ticaret Bakanlığı’na gerekli müracaatların yapılması ve ön müsaadelerin alınmasını takiben ilgili unsur değişikliğinin yapılacak birinci Genel Şura toplantısında hisse sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu