Ekonomi

Piyasadan haberler

AGHOL… Faal varlıkları ortasında AND Kozyatağı binasının bulunduğu AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. şirketinin %100 oranındaki paylarının, Maher Yatırım Holding A.Ş.’nin iştiraki olan Quick Sigorta A.Ş ve Corpus Sigorta A.Ş. şirketleri tarafından satın alınmasına yönelik bağlayıcı olmayan bir mutabakat sağlanmış olup ilgili taraflarla hisse zamanına ait finansal, vergisel, türel inceleme ve müzakere süreci başlatılmıştır. Bu çerçevede, hisse zaman süreçlerinin gerektirebileceği müsaadeler için resmi kuruluş ön müracaatları da dahil, gerekli süreçlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Taraflarca sağlanmış mutabakata nazaran, pay dönem bedeli’nin 70 milyon TL düzeyinde olacağı kestirim edilmekte olup kelam konusu pay dönem bedeli ilgili şirketin kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan toplam etkinleri ile borç ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi formunda hesaplanacaktır.

AYCES… Şirketin 01/03/2021 tarihli İdare Konseyi Toplantısında, İdare Şurası, 2020 yılı faaliyetlerinin ziyan ile sonuçlanmış olması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul’un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.

BERA… Şirket tarafından 09.12.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında 7194 sayılı Kanunun 41. hususuyla 3332 sayılı Kanuna eklenen süreksiz 4.madde kararı ile, Borsa İstanbul’da Süreç gören ve içinde Holdingin de bulunduğu kimi iştiraklerin, iştirak alakasına müteallik ihtilafların tahlilini kapsayan yasal düzenlemenin de yer aldığı belirtilerek, bu Kanun kapsamında Şirketin taraf olduğu bir kısım iştirak davalarının da “hüküm kurulmaksızın” sona ermesinin beklendiği ve bu davaların sona ermesi ile birlikte, Şirketçe yatırılan ve yargı mercilerinde bekleyen yaklaşık 155 milyon Türk Lirası seviyesindeki nakit paradan 15 milyon TL seviyesinde yargılama masrafları ile maktu vekalet fiyatları kapsamında bir nakit çıkışı sonrasında Holdingimize 140 milyon TL seviyesinde nakit girişinin olacağının hesaplandığı tabir edilmiştir. 28.02.2021 tarihi itibariyle üstte yapılan açıklama kapsamında yargı mercileri tarafından verilen kararlar çerçevesinde bu güne kadar 115.049.341.-TL nakit girişi, 16.557.357.-TL yargılama ve vekalet fiyatları ödenerek nakit çıkışı olmuş, net olarak toplam 98.491.984.-TL nakit girişi sağlanmıştır.

BFREN… https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914310

DGGYO… Şirket Sermaye Piyasası Şurası’nın (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Tebliği” kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zarurî formatlara uygun olarak hazırlanan bağımsız kontrolden geçmiş 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap periyoduna ait solo olarak hazırlanan finansal tablolarına nazaran, 2020 yılı faaliyetlerinden (360.865.188) TL periyot ziyanı, Vergi Tarz Kanunu’na nazaran tutulan yasal kayıtlarda ise (510.477.014,11) TL devir ziyanı gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Temel Sözleşmesi’ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Şura toplantısında ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Siyaseti’ne uygun olarak 2020 yılında Vergi Tarz Kanunu kararlarına uygun olarak tutulan yasal kayıtlara nazaran gerçekleşen (510.477.014,11) TL devir ziyanı ile SPK mevzuatına nazaran hesaplanan (360.865.188) TL fiyatındaki devir ziyanının geçmiş yıl zararlarına alınmasına ve dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına, bu konulara ait hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul’un bilgisine ve onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

DMSAS… İdare Heyetinin bugün yapılan toplantısında Bağımsız İdare Heyeti Üyelikleri için Kurumsal İdare Komitesi tarafından yapılan kıymetlendirme sonucu Sayın Hasan Tahsin TUĞRUL ve Sayın Mustafa Kenan SELÇUK’un seçilmelerinin Genel Kurul’a teklif edilerek onayına sunulmasına karar verilmiştir.

DMSAS… Şirketin 07.04.2021 tarihli Olağan Genel Şurası’nın onayına sunulmak üzere, İdare Heyeti’nin 01.03.2021 tarihli toplantısında almış olduğu kar dağıtım önerisi ektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914151

DOHOL… SPK’nın II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Tebliği” kararları dahilinde, Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”)’na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’na uygun olarak hazırlanan, sunum asılları SPK’nın bahse ait Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız kontrolden geçmiş, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap periyoduna ilişkin konsolide finansal tablolara nazaran; “Ertelenmiş Vergi Geliri”, “Dönem Vergi Gideri” ve “Ana Paydaşlık Dışı Denetim Gücü Olmayan Paylar” birlikte dikkate alındığında 1.390.240.000,-Türk Lirası meblağında “Net Periyot Karı” oluştuğu; bu meblağdan TTK’nın 519’uncu hususunun (1)’inci fıkrası uyarınca hesaplanan 40.464.707,57-Türk Lirası meblağında “Genel Yasal Yedek Akçe”, 34.247.798,44-Türk Lirası fiyatında “İştirak Payı Satış Karı”, 84.000.000,-Türk Lirası fiyatında “Girişim Sermayesi Fonu” ve 8.961.409,72-Türk Lirası fiyatında “Geri Alınan Hisseler Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe” düşüldükten ve 2020 yılında yapılan 14.953.779,28-Türk Lirası meblağında “Bağışlar” ek edildikten sonra, 1.237.519.863,55-Türk Lirası meblağında “Net Dağıtılabilir Periyot Karı” hesaplandığı, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Sistem Hesap Planı (“Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği”)’na nazaran tutulan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap devrine ilişkin Yasal Muhasebe Kayıtları (“Yasal Muhasebe Kayıtları”)’na nazaran ise; 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap periyodunda, 927.541.949,77 Türk Lirası meblağında “Net Periyot Karı” oluştuğu; bu fiyattan TTK’nın 519’uncu hususunun (1)’inci fıkrası uyarınca hesaplanan 40.464.707,57-Türk Lirası fiyatında “Genel Yasal Yedek Akçe”, 34.247.798,44-Türk Lirası meblağında “İştirak Payı Satış Karı”, 84.000.000,-Türk Lirası fiyatında “Girişim Sermayesi Fonu” ve 8.961.409,72-Türk Lirası meblağında “Geri Alınan Hisseler Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe” düşüldükten sonra 759.868.034,04- Türk Lirası meblağında “Net Dağıtılabilir Periyot Karı” oluştuğu, görülerek Kar dağıtımında 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap periyoduna ilişkin Yasal Muhasebe Kayıtları’nın temel alınması, Bu çerçevede, TTK’nın 519’uncu unsurunun 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 4.915.308,56-Türk Lirası fiyatında ek “Genel Yasal Yedek Akçe” ayrıldıktan sonra, kar hissesi dağıtımına başlandığı tarihte “küsurat” konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) kurallarına da uymak suretiyle, “Çıkarılmış Sermaye”nin brüt %6,87826’sı, net %5,84652’si oranında olmak üzere, toplam 180.000.000,-Türk Lirası (“brüt”), 153.000.000,-Türk Lirası (“net”) fiyatında “nakit” kar dağıtımı yapılması ve kar hissesi dağıtımına en geç 30 Nisan 2021 tarihinde başlanması, SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS’ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına nazaran üstte bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 1.042.566.084,27-Türk Lirası fiyatındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların “Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları” hesabına alınması, Yasal Muhasebe Kayıtları ‘na nazaran üstte bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 579.868.034,04-Türk Lirası fiyatındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların “Olağanüstü Yedekler” hesabına alınması, konularının birlikte Genel Kurul’un onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

DYOBY… Şirket 01.03.2021 tarihli İdare Şurası toplantısında; 2020 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve öteki yasal mevzuat kararları, temel kontratının kâr dağıtımına ait hususları ve Kâr Dağıtım Siyaseti dikkate alınarak; Şirketin Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-14.1 Bildirisi’ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları temel alınarak hazırlanan bağımsız kontrolden geçmiş finansal tablolarına nazaran, 2020 yılı net periyot kârı olan 133.569.666 TL’den 633.827 TL fiyatında Genel Yasal Yedek Akçe ayrılarak, net dağıtılabilir periyot kârı 58.902.832 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 2.287.179 TL fiyatındaki bağışlar ve 12.042.711 TL meblağında yasal dağıtılabilir kar hududu da dikkate alınarak, 11.402.464 TL fiyatında Ortaklara Birinci Kâr Hissesi dağıtılması, 640.246 TL meblağında Genel Yasal Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan fiyatın tamamının Harika Yedek Akçe olarak ayrılması konularının Olağan Genel Kurul’un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir. 1 TL’lik nominal dengeli borsada süreç gören her bir hisse için net 0,0969 TL meblağında nakit kâr hissesi ödemesi yapılacaktır.

EGEEN… İdare Kurulunca hazırlanan ve 25.03.2021 tarihli Genel Konsey Toplantısında sayın hisse sahiplerinin onayına sunulacak olan kar dağıtım tablosu ektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914354 EGPRO… Şirket hakim ortağı DECEUNINCK N.V, 01/03/2021 tarihi itibariyle şirkete bildirdiği kararı ile, sahip olduğu Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) hisselerinin borsada süreç gören nitelikteki, halka açık, hamiline hisselerden; fiili sirkülasyon oranını arttırmak gayesi ile Borsa İstanbul A.Ş’de süreç yapmaya karar vermiştir. EGPRO… SPK‘nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Tebliği” (II14.1) kararları dahilinde hazırlanmış ve bağımsız kontrolden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap devrine ilişkin finansal tablolara nazaran; 1. Şirket oluşan dağıtılabilir net periyot karının %20’sinin, TTK ilgili hususları, Sermaye Piyasası Kanunu 19-20. hususları, Kar Hissesi Dağıtım Bildirimi (II-19.1), şirket kar dağıtım siyasetine uygun olarak, kar hissesi olarak dağıtımı ile kar hissesi dağıtım yolu konusunda görüşülmesi ve karar verilmesi konularında Genel Kurul’a teklif sunulmasına, 2. Kelam konusu gelişmeler ile Heyetimizin kar hissesi dağıtım teklifine ait aldığı işbu kararın KAP’ta duyurulmasına TTK Mad.390/4 uyarınca oy çokluğu ile karar verilmiştir.

GRFIN… Şirket yurtiçinde 2,500,000,000.- TL (İkiMilyarBeşYüzBinTürkLirası) fiyatına kadar, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde, bir yahut birden fazla kezde Bono ve/veya Tahvil ihraç etmesi, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılmak üzere, piyasa şartlarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit yahut değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek tahvil ve/veya bononun vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir yahut birkaçının referans olarak alınması ve/veya ihraç edilecek tahvil ve/veya bononun piyasada geçerli kabul edilen farklı gösterge faizlerin ve/veya endekslerin referans olarak alınması ile ihraç edilmesi, ek edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm kural ve kararların belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurası, Sermaye Piyasası Konseyi, Borsa İstanbul ve öbür ilgili resmi ve özel merciler nezdinde gerekli müracaatların ve sair süreçlerin yapılması ve tamamlanması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi ve düzenlenecek izah name, sirküler, kontrat ile her cins mektup, talep, rapor ve sair evrakı Şirketimizin ismine tanzim ve imza etmek üzere İdare Şurası Üyesi Sn. Selahattin Güldü, Genel Müdür Sn. Ünal Gökmen, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Altuğ Toksöz, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Volkan Özbey, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Levent Gülbahçe, Genel Müdür Yardımcısı Habib Çelebi, Ünite Müdürü Sn. Yücel Baştürk, Ünite Müdürü Sn. İstek Topcu ve Ünite Müdürü Sn. Damla Binici’nin rastgele ikisinin ortaklaşa yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

HUBVC… İştirak Genz Biyo’nun yürüttüğü TUBİTAK takviyeli “Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Prosedür ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Aygıtının Geliştirilmesi” başlıklı Projenin mevcut durumuna ait olarak İştirakten; Çalışmaların TUBİTAK ile yürütülen tarafında; Projeye ait belirlenen amaçların tutturulduğu, iş paketlerinin tamamlandığı ve kurum tarafından görevlendirilmiş eksper tarafından başarılı bulunduğu, Projenin Mart ayı içerisinde TUBİTAK nezdinde tamamlanmasının beklendiği, Bunun dışında; POC (Point-Of-Care Test) Aygıtının geliştirilmesi çalışmalarının hala sürdüğü, Sıhhat Bakanlığı onayı için şimdi başvurulmadığı bilgisi edinilmiştir. Belirtilen POC Aygıtı projesi kapsamında yapılan çalışmalara paralel İştirak tarafından ayrıyeten; COVID-19 enfeksiyonundan şüphelenilen hastalar ve antikor tedavileri yahut aşılama ile tedavi edilen hastalar için yüksek verimli, antikor taraması için tasarlanmış epey hassas ve spesifik bir teşhis kiti (“Elisa Tabanlı Test”) üretimi çalışması yapıldığı, Sıhhat Bakanlığı’na onay başvurusu yapıldığı ve hala Sıhhat Bakanlığı tarafından istenen ek testler üzerinde çalışıldığı bilgisi edinilmiştir.

INVEO… INVEO Yatırım Holding A.Ş.’nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin pahasını maksimize etmek siyaseti doğrultusunda; İdare Heyeti Üyeleri üstte belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak 2020 yılına ilişkin bağımsız kontrol raporu ve mali tabloları görüşmüş ve 19 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı olağan Genel Heyet toplantısında Genel Kurul’ un bilgisine ve onayına sunulmasına karar verilmiştir; 1. Şirketin kâr dağıtım siyaseti; “Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu kararları ve Temel Kontratı çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal İdare Prensipleri’ne uygun olarak hisse sahipleri ve Şirket menfaatleri ortasında istikrarlı ve dengeli bir siyaset izlenmektedir. İştirak, her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz hisselerin sermayeye ek edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir. Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri kapsamında, Şirketin gelişme ve büyüme maksatları dikkate alınmak suretiyle, halka açık bir paydaşlık olarak kar dağıtım siyasetimiz, İdare Konseyi tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurul’ un onayına sunulur. Şirketin kâr dağıtımı, TTK’na ve SPK’ya uygun halde ve yasal müddetler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına iştirak konusunda Temel Sözleşme’de imtiyaz bulunmamaktadır.” Üstte detaylarıyla açıklanan kar dağıtım siyasetinin, İdare Konseyi tarafından her yıl gözden geçirilerek Genel Kurul’ un onayına sunulmasına, 2. Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için Bağımsız Kontrol Şirketi seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulmasına, 3. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap devrinde oluşan SPK’na nazaran oluşan 458.486.141,00 TL net devir karından 28.012.490,75 TL 1. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 430.473.650,25 TL’nin, yasal kayıtlarda yer alan net periyot karı 560.249.815,02 TL’den 28.012.490,75 TL 1.Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 532.237.324,27 TL’nin, kar dağıtımı yapılmamasına ve harikulâde yedek akçe olarak ayrılmasına ait aşağıdaki tablodaki teklifin Genel Kurul’ un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ISBIR… Bağlı Paydaşlık İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.nin 26.02.2021 tarihinde yapılan harika genel konsey toplantısında; -Sermaye Piyasası Konseyi Başkanlığı İştirakler Finansmanı Dairesi Başkanlığınca müsaade verilen 987.975.525 TL kayıtlı sermaye tavanıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, oybirliği ile kabul edilmiştir.

355.000.000.-TL olup, bu meblağın net dağıtılabilir devir karına oranı %37,93’tür. – İdare Konseyi tarafından periyot karından, Vergi Tarz Kanunu’nun 325/A ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu hususu kararları çerçevesinde yapılacak teşebbüs sermayesi yatırım fonu yatırımları için Genel Kurul’a 109.000.000.-TL meblağında fon ayrılması teklifinde bulunma kararı alınmıştır.

KARTN… (1) Paydaşlığın net periyot kârı 137.342.733 TL (172.905.133-35.552.400) olup, bu fiyatın 88.219 TL’lik kısmı denetim gücü olmayan hisselere isabet ettiği için, 137.264.514 TL fiyatındaki ana iştirake ilişkin net periyot kârı temel alınmıştır. (2) A Kümesi Pay Senetlerinin birebir vakitte B Kümesi Pay Senetlerine dağıtılan kar hissesinden da yararlanma hakkı bulunmaktadır. Kar Hissesi oranları tablosunda toplam elde edilecek kar hissesi meblağları ve oranlarına nazaran gösterim yapılmıştır.

KRDMA, KRDMB, KRDMD… 2020 yılı hesap periyodu, yasal kayıtlarına nazaran dağıtılabilecek periyot karı bulunmamaktadır. Buna nazaran; 2020 yılı devir karının dağıtılmayarak geçmiş yıllar ziyanına mahsup edilmesi önerilmektedir.

MARKA… Şirket %45 iştiraki olan MARKAM REDİST KOZMETİK PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.’nin internet satış sitesi çalışmaları tamamlanmış olup eserlerin internet sitesi üzerinden iç ve dış piyasada satışlarına başlanmıştır. MERIT… Şirket 16.02.2021 tarihli İdare Konseyi Toplantısında aldığı kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.02.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 26.02.2021 tarih ve 10276 sayılı TTSG’nde ilan edilmiştir.

MMCAS… Şirket idare konseyi 01.03.2021 tarihli toplantısında; 1)Şirket idare şurası üyeliğinden 01.03.2021 tarihi itibariyle istifa eden Sayın Kamil Dönmez’in istifasının kabulü ile mevcut imza sirkülerinde yer alan tüm temsil ve ilzam yetkilerinin kaldırılmasına, 2) Boşalan idare heyeti üyeliğine toplanacak birinci genel konsey ‘un onayına sunulmak üzere Sayın İhsan Serkan Kazancık’ın idare heyeti üyesi olarak atanmasına, gerekli tescil ve ilan süreçlerinin yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

MSGYO… Şirket Mistral İzmir projesi, ofis kulesinde yer alan ve halihazırda seçkin ve milletlerarası boyutta kurumsal kiracılarımızdan olan kiracımızla, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, brüt 476 m2 (yarım kat) yüzölçümünde ve ofis niteliğindeki bağımsız kısmın, 8 yıl vadeli, aylık kira ödemeli olarak kiralanması için ek bir mukavele imzalanmıştır. Bu mukavele sonrası Mistral İzmir projemizde kontratlar gereği aylık tahakkuk eden toplam kira meblağı KDV hariç 1.013.000 TL’ye ulaşmıştır.

PEGYO… Şirket merkez adresi Rıhtım Caddesi N51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adresinden Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok N193 İç Kapı N2 Şişli/İstanbul adresine taşınmıştır. Şirketin telefon ve faks numaralarında bir değişiklik olmamıştır. Şirketin yeni irtibat bilgileri şu haldedir; Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok N193 İç Kapı N2 34394 Şişli/İstanbul

PEKGY… Almanya’da yapılacak yeni yatırımları gerçekleştirmek üzere oluşturulan yeni yapılanmanın bir kesimi olarak Peker GYO AŞ’nin %100 sahibi olduğu 1.000.000 Euro sermayeli Almanya/Düsseldorf merkezli Peker GYO Küresel GMBH şirketi kurulmuştur. Bu nedenle, Peker GYO AŞ yıl sonu mali tabloları hem ferdî hem de konsolide olarak sunulacaktır

OYAYO… Şirketin 26.02.2021 tarih, 2021/02 sayılı İdare Heyeti toplantısında; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Tarz Kanunu ile Sermaye Piyasası Heyeti Bildirim, Sermaye Piyasası Şurası Kararları ve Şirket Temel Mukavelesinin ilgili kar dağıtım hususu mucibince, Yasal kayıtlarda yer alan 5.525.098,09 TL fiyatındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir devir karı ile, SPK kayıtlarında yer alan 5.580.779.41.- TL fiyatındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir periyot karının karşılaştırılması sonucunda, SPK Kayıtlarına nazaran hesaplanan dağıtılabilir devir karının yasal kayıtlardan karşılanabilmesi nedeniyle, Yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kar meblağından hesaplanmak suretiyle 276.254,90-TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK kayıtlarında yer alan 5.304.524,50.-TL’nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesine ve dağıtılabilir karın % 20’si olarak tespit edilen Birinci Temettü fiyatı olan 1.060.904,90 TL’nin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, Birinci Temettü olarak dağıtılan meblağın ödenmiş sermayenin %5’ni aşması nedeniyle aşan kısım 60.904,90-TL üzerinden %10 oranla hesaplanan 6.090,49.-TL fiyatında yasal yedek akçe ayrılmasına, yasal ve SPK kayıtlarında kalan bakiyelerin de Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılmasına, Kar dağıtımına 31 Mayıs 2021 tarihine kadar başlanması konusunun Şirket Olağan Genel Heyet Toplantısı’nda Genel Kurul’un onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

PETUN… Şirketin 01.03.2021 tarihli İdare Şurası toplantısında; 2020 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve öbür yasal mevzuat kararları, temel kontratının kâr dağıtımına ait hususları ve Kâr Dağıtım Siyaseti dikkate alınarak; Şirketin Sermaye Piyasası Şurası’nın II14.1 Bildirisi’ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları temel alınarak hazırlanan bağımsız kontrolden geçmiş finansal tablolarına nazaran, 2020 yılı net periyot kârı olan 95.319.330 TL’den, yasal sonuna ulaşması nedeniyle Genel Yasal Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir periyot kârı 95.319.330 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 3.670.611 TL fiyatındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20’sine tekabül edecek formda 19.797.988 TL meblağında Ortaklara Birinci Kâr Hissesi dağıtılması, kalan meblağ üzerinden temel kontrattaki %5 oranını aşmamak üzere İdare Heyeti Tahsisatı ayrılması, kalan meblağdan çeşitli hedeflerle kurulmuş vakıflara %3 oranını aşmamak üzere kâr hissesi dağıtılması ve kalan fiyat üzerinden de Birinci Kâr Hissesi fiyatı ile birlikte toplam net meblağı nominal çıkarılmış sermayenin (43.335.000 TL) %129,20’sini bulacak formda 46.071.212 TL meblağında Ortaklara İkinci Kâr Hissesi dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Hissesi’nin toplam net meblağı 55.988.820 TL), 6.960.559 TL fiyatında Genel Yasal Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan fiyatın tamamının Fevkalâde Yedek Akçe olarak ayrılması konularının Olağan Genel Kurul’un tasvibine sunulması teklif edilmiştir. 1 TL’lik nominal dengeli borsada süreç gören her bir hisse için net 1,2920 TL fiyatında nakit kâr hissesi ödemesi yapılacaktır.

PINSU… Şirketin 01.03.2021 tarihli İdare Heyeti Toplantısında, 2020 yılı faaliyetlerinin ziyan ile sonuçlanmış olması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul’un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

RAYSG… Şirket 2020 yılında vergi sonrası elde ettiği 58.923.677 TL fiyatındaki net devir karının Türk Ticaret Kanunu’nun 519. unsuru, SPK mevzuatı ve Şirketin “Kar Dağıtım Politikası” çerçevesinde, 2.946.184.-TL’lık meblağın 1.Tertip Yedek Akçe olarak ” Yasal Yedekler” hesabına aktarılması konusunda ve Kalan ve Şirketin Kar Dağıtım Siyaseti uyarınca Dağıtılabilir Net Kar Fiyatı’nın %20’si olan 11.195.499 TL’lık fiyatın ise ” mevcut özkaynak yapısının korunması” sebebi ile ortaklara kar hissesi formda dağıtılmayıp, 55.977.493 TL meblağın “Geçmiş Yıllar Karları” hesabına aktarılması konusunu Genel Heyet onayına sunma kararı almıştır.

PNSUT… Şirketin 01.03.2021 tarihli İdare Heyeti toplantısında; 2020 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve öbür yasal mevzuat kararları, temel kontratının kâr dağıtımına ait hususları ve Kâr Dağıtım Siyaseti dikkate alınarak; Şirketin Sermaye Piyasası Konseyi’nin II14.1 Bildirimi’ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları temel alınarak hazırlanan bağımsız kontrolden geçmiş finansal tablolarına nazaran, 2020 yılı net devir kârı olan 40.187.453 TL’den, yasal sonuna ulaşması nedeniyle Genel Yasal Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir periyot kârı 40.187.453 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 4.131.420 TL fiyatındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20’sine tekabül edecek halde 8.863.775 TL meblağında Ortaklara Birinci Kâr Hissesi dağıtılması, kalan meblağ üzerinden temel kontrattaki %5 oranını aşmamak üzere İdare Heyeti Tahsisatı ayrılması ve kalan meblağ üzerinden de Birinci Kâr Hissesi meblağı ile birlikte toplam net meblağı nominal çıkarılmış sermayenin (44.951.051 TL) %39,53’ünü bulacak biçimde 12.038.464 TL meblağında Ortaklara İkinci Kâr Hissesi dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Hissesi’nin toplam net fiyatı 17.766.903 TL), 2.110.969 TL fiyatında Genel Yasal Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan fiyatın tamamının Harika Yedek Akçe olarak ayrılması konularının Olağan Genel Kurul’un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir. 1 TL’lik nominal dengeli borsada süreç gören her bir hisse için net 0,3953 TL meblağında nakit kâr hissesi ödemesi yapılacaktır.

RTALB… Şirket bağlı iştiraki A1 Ömür Bilimleri İlaç Teşhis Biyoteknoloji ve Sanayi A.Ş.’nin iştiraki Genz Biyo tarafından bugün prestijiyle Şirketimizle paylaşılan bilgide; – TUBİTAK ile yürütülen Covid-19 antikor testi projesine ait olarak, proje için evvelce belirlenmiş gayelerin tutturulduğu, iş paketlerinin tamamlandığı ve kurum tarafından görevlendirilmiş uzman tarafından başarılı bulunduğu, Projenin Mart ayı içerisinde TUBİTAK nezdinde tamamlanmasının beklendiği, – Elisa test kiti içinse T.C. Sıhhat Bakanlığı tarafından ek testlerin talep edilmiş olduğu, çalışmaların devam ettiği, – POC (Point-Of-Care Test)sistemi içinse T.C. Sıhhat Bakanlığı’nın onayına başvurulduğu açıklamaları tarafımıza iletilmiştir.

SANFM… Almanya’da şurası bulunan bağlı iştirakimiz Sanifoam GmbH şirketinin 50.000 Euro olan sermayesi 100.000 Euro meblağa yükseltilmiş olup, Alman yetkili kurumları tarafından tescil edilmiştir. Sermaye artışının 25.000 Euro bedeli Sanifoam Sünger San.Tic.A.Ş. tarafından karşılanmıştır. Almanya’da heyeti bulunan %50 payına sahip olduğumuz, Sanifoam GmbH şirketinin Dr.-Hans Müller Ring 1 85276 Pfaffenhofen a.d.IIm Almanya adresi Joseph-Fraunhofer-Str. 49 85276 Pfaffenhofen a.d.İlm Almanya olarak değişmiştir

SANFM… Şirket İdare Heyetimizin, İstabul Şube adresinin, Güneşli Cihan (15 Temmuz) Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi B Blok N22 Kat:2 Bağcılar İSTANBUL adresinden, Güneşli 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi C Blok 6/2 Taban Kat N1 Bağcılar İSTANBUL adresine taşınmasına ait kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 23 Şubat 2021 tarih, 10273 sayısı ile ilan edilmiştir.

SAYAS… Bilindiği üzere üretim tesisimizin yer aldığı SAYAS Kemalpaşa Yerleşkesi, bağlı tarafımız Ateş Wind Power’a aittir. Ateş Wind Power tarafından yerleşkede yapılan yatırım sonucu 1700 metrekare ek kapalı üretim ve stok alanı oluşturulmuş ve Şirketimiz tarafından kabul süreçleri tamamlanmıştır. SEK, SKBNK… Genel Müdür Yardımcılarımızdan Sn. Salih Zeki Lider emekli olarak misyonundan ayrılmıştır. THYAO… İştirak tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Şurası’nın Seri: II, 14.1 No’lu Bildirimi kararları çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap devrine ilişkin konsolide finansal tablolara nazaran 5.588.000.000 TL net devir ziyanı vardır, yasal kayıtlarda (Vergi Yol Kanunu’na nazaran tutulan kayıtlarda) ise 17.339.310.713 TL net periyot ziyanı vardır. Ayrıyeten yasal kayıtlarda 16.345.436.976 TL geçmiş yıllar ziyanları bulunmaktadır. Olağan Genel Şura toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere; Paydaşlık yasal kayıtlarında bulunan net devir ziyanının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar hissesi dağıtımına bahis edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan mali tablolara nazaran elde edilmiş olan 5.588.000.000 TL net devir ziyanının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup 2020 yılı Kar Hissesi Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914363

 TMPOL… 26.02.2021 tarihli duyurumuza ait temel mukavele değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Şurası’na müracaat 01.03.2021 tarihi itibariyle yapılmıştır.

VKING… Şirketin 01.03.2021 tarihli İdare Şurası Toplantısında, 2020 yılı faaliyetlerinin ziyan ile sonuçlanmış olması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul’un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu