Ekonomi

Piyasadan haberler

AKCNS… İdare Konseyinin 15.02.2021 tarihli kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Bildirisi kararları çerçevesinde, Şirket kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik müddetinin 2020 yılı sonunda sona ermiş olması nedeniyle, 2016-2020 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanı fiyatının motamot korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak biçimde yeni bir beş yıllık müddet için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik müddetinin uzatılması, İdare Heyeti toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkân tanınması, hedefiyle Şirket Temel Mukavelesi’nin 6 ve 13’üncü hususlarında yapılması planlanan değişikliklere uygun görüş verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Şurası’na yapılan müracaata onay verilmiştir. Gerekli onayların alınması için Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulmuştur.

AKM, AKMEN… İdare heyetinin 26.02.2021 tarihli, 2021/30 numaralı kararı ile: Gündem hususlarını görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Şirket ortağının olağan olarak 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 13:30’da Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, Türk Ticaret Kanunu’nun 416. Unsuruna uyularak ilan merasimine gerek kalmaksızın toplantıya davet edilmesine ve İstanbul ili Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

AKSA… Temel Sözleşme’nin tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ait Sermaye Piyasası Konseyi’nden gerekli müsaadelerin alınması için 26 Şubat 2021 tarihinde başvurulmuştur.

ALGYO… Alarko Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş. İdare Konseyi’nin şirket merkezindeki 26.02.2021 tarihli toplantısında, – Şirketin 2020 yılına ilişkin finansal tablolarında yer alan 330.185.303 TL devir karından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Temel Mukavelesi ve başka mevzuat kararları uyarınca 4.850.189 TL birinci tertip genel yasal yedek akçe ayrılmasına, – Yıl içinde yapılan 1.125.000 TL fiyatındaki bağışlar eklenmiş 326.460.114 TL net dağıtılabilir devir kârından, 50.232.000 TL’ lik kısmının ortaklara kâr hissesi olarak nakden dağıtılmasına, – Dağıtılacak kâr hissesi üzerinden 4.701.200 TL meblağında ikinci tertip genel yasal yedek akçe ayrılmasına, – Kalan fiyatın harikulâde yedek akçelere eklenmesine, – Kâr hissesi dağıtımına 24 Mayıs 2021 tarihinde başlanmasına, Bu teklifin Genel Heyetin onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

ALGYO… Alarko Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş. İdare Konseyi’nin şirket merkezindeki 26.02.2021 tarihli toplantısında, kurumsal İdare Komitesinin raporla konseye sunduğu Bağımsız İdare Şurası üye adayları Mustafa Tansu USLU, Kudret VURGUN ve Hami Özçelik ÇATALOĞLU’nun adaylıklarının İdare Kurulunca da onaylanmasına ve Olağan Genel Kurul’a sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

ALKIM… Çayırhan’daki mevcut üretim kapasitesi 210.000 ton/yıl idi. Burada yapılacak 180.000 tonluk artış ile 390.000 ton/yıl sodyum sülfat üretimi planlanmıştır. Pandemi ortamında öncelik Tesis’in çalışmasına verilmiştir ve bu hususta üretim faaliyetleri muvaffakiyetle sürmektedir. Yatırım çalışmaları da başlamış olup iki basamaklı olarak yürütülmesi planlanmaktadır. Birinci basamakta mevcut ünitelere yapılacak ekler, ekler ve revizyonlarla 180.000 tonluk kapasite artışının yarısı sağlanacaktır. Tesis 2021 yılı ortalarında 300.000 ton/yıl kapasiteye ulaşacaktır. Bunu takiben devam edecek yatırımla da 90.000 ton daha artırılarak Alkim Çayırhan Tesislerinin toplam kapasitesi 390.000 ton/yıl’a ulaşacaktır.

ALKIM… İdare Heyetinin 26.02.2021 tarihinde aldığı karara nazaran; Kurumsal İdare Komitesince belirlenen ve İdare Konseyine teklif edilen; İdare Heyeti Bağımsız Üyelikleri için Sayın H. Mehmet Çolpan’ın ve Sayın M. C. Nazım Barbarosoğlu’nun adaylıklarının kabulüne ve Olağan Genel Konseyine teklif edilmesine karar verilmiştir.

ALKIM… Şirket 26.02.2021 Tarihli İdare Heyeti Toplantısı’nda; Şirketin 2020 yılı faaliyetlerini içeren; Bağımsız kontrolden geçmiş Sermaye Piyasaları Konseyi düzenlemelerine nazaran Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi maddeleri kapsamında tutulan kayıtlara ilişkin oluşturulan mali tablolar incelenmiş, müzakere edilmiştir; Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ‘na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara nazaran ana iştirake ilişkin 199.189.141 TL net periyot kârı olduğu, vergi maddeleri kapsamında tutulan kayıtlara nazaran oluşturulan mali tablolarda 128.437.515,70 TL net devir kârı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda; Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 hususunun birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel yasal yedek akçe ayrılması mecburidir; buna nazaran 6.421.875,79 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, Birinci kâr hissesi matrahı olan, TMS/TFRS’ na nazaran hazırlanan ana iştirake ilişkin net dağıtılabilir devir kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir devir kârı 194.062.265,22 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Konseyinin Kâr Hissesi Bildirisi (II-19.1)’ ne uygun olarak kar hissesi dağıtım siyasetimiz çerçevesinde 38.812.453,04 TL’ nin birinci kâr hissesi olarak nakit dağıtılmasına, İdare Şurasına TMS/TFRS’ye nazaran hazırlanan net dağıtılabilir devir karından (brüt) 1.220.156,40 TL nakit kâr hissesi verilmesine, İkinci kâr hissesi olarak, net dağıtılabilir devir kârından 39.277.556,50 TL nakit dağıtılmasına, TTK’nın 519. Hususuna nazaran 7.181.016,59 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına, Kalan kısmın inanılmaz yedek akçe olarak ayrılmasına, Toplamda hissedarlara nakit kâr hissesi olarak, brüt 78.090.009,55 TL, net 66.376.508,11 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal kıymette pay senedine % 52,06 nispetinde ve 0,5206 TL brüt, % 44,2510 nispetinde ve 0,442510 TL net nakit temettü ödenmesine, Bu konuların Genel Kurul’un onayına sunulmasına ve kar dağıtımına 14 Nisan 2021 tarihi itibariyle başlanılmasına, karar verilmiştir.

ARCLK… İdare Şurasının 26.02.2021 tarihli Kararı ile İnsan Kaynakları Yöneticisi vazifesini yürütmekte olan Sayın Buket Çelebiöven’in 31.05.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kendi isteğiyle ayrılma talebinin kabulüne ve Şirket İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı misyonuna 01.06.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Sayın Toygan Pulat’ın atanmasına karar verilmiştir.

ARENA… Şirket 22.02.2021 tarihli İdare Şurası kararı ile; Şirket Temel Mukavelesi’nin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6’ıncı unsurunda belirtilen 100.000.000 TL fiyatındaki kayıtlı sermaye tavanına ait 5 yıllık geçerlilik müddeti 2016 yılı sonunda dolduğundan, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik mühletinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak biçimde uzatılması ve Şirket Temel Mukavelesi’nin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6’ıncı unsurunun ve temel mukavelenin ekli tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi maksadıyla SPK onayı almak üzere gerekli müracaat yapılmıştır.

BANVT… Şirkette İnsan Kaynakları Müdürü olarak misyon yapan Behiç Gülşen Şirketteki misyonundan 05.03.2021 tarihi itibariyle ayrılmıştır. İnsan Kaynakları Müdürü durumuna gelecek yeni kişi ilerleyen günlerde belirlenecek olup, bu bahiste gelişmeler Şirketçe duyurulacaktır.

CRDFA… Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına dayanılarak şirkete gönderilen vergi ve ceza ihbarnameleriyle şirket ismine 1,836,368.23 TL vergi ve 1,836,368.23 TL vergi zıyaı cezası düzenlendiği 18.01.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna daha evvel duyurulmuştu. İlgili daire başkanlığının daveti üzerine yapılan uzlaşma toplantısı sonucunda yalnızca Banka Muamele Vergisi için 4.609 TL’de uzlaşılmış ve ödemesi yapılmıştır. İncelemenin öbür mevzularıyla ilgili uzlaşma sağlanamamış ve şirket hukuksal süreci başlatma kararı almıştır.

DAGI… Şirket, Antalya TerraCity Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, aktüel mağaza sayımız 77 olmuştur.

DOHOL… Bağlı iştirak Galata Wind Güç A.Ş.’nin, halka açılma çalışmaları kapsamında, Temel Mukavelesi’nin Sermaye Piyasası Mevzuatı ‘na ahenginin sağlanmasını teminen yapmış olduğu Temel Kontrat tadil başvurusu, Sermaye Piyasası Konseyi’nin 26.02.2021 tarih (bugün) ve E-29833736- 110.03.03-2450 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.

EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (İdealist Koru-İdealist Cadde)’nde Yüklenici ile yapılan Mukaveleye Ek 4 No.lu Protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Askeri Şirket Hissesi Toplam Geliri 15.070.000,00 TL’den 21.250.207,98 TL’ye artmıştır. Şirket projelerinden Denizli Merkezefendi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Evora Denizli )’nin Yüklenicisi ile yapılan Mukaveleye Ek-10 No.lu Protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Şirket Hissesi Toplam Geliri 141.665.707,24 TL’ye yükselmiştir.

EMKEL… EMCO Industries Ltd şirketi ile “Tedarik ve Ortak Üretim Anlaşması” imzalanması üzerine ön görüşmeler tamamlanmıştır. Şirket İdare Heyeti 25/02/2021 tarihinde toplanarak – Satış bölgesinin Pakistan, Gilgit-Baltistan & Azad Jammu Kashmir ile, eserler in 145KV ve 245KV Akım ve Tansiyon Transformatörleri ile sonlandırılması, – EMCO-EMEK markası altında imal edilecek eserlerin üretim ve kalitesinin Emek denetiminde olması, – Bilgi paketinin montaj ve yan sanayi ölçeğinde sağlanmasına, eserlerin tasarım ve teknik bilgisinin Emek bünyesinde korunması, – Teknik bilgi içeren ana modüllerin Türkiye’deki üretim tesislerimizde, montaj ve fırınlama süreçlerinin Pakistan’daki üretim tesislerinde tamamlanması, – Sağlanacak montaj ve yan sanayi ölçeğindeki teknik bilgi bedelinin EMCO’ya ihraç edilecek yarı mamuller üzerine maliyet olarak eklenmesi, bedelin her şartta tahsiline ait alım garantisinin alınması, koşullarıyla mutabakatın imzalanmasına karar vermiştir. 2022 yılından itibaren Pakistan’da üretime geçilmesi ve yarı mamul ihracatının tesiriyle, Şirket satışlarında yıllık 1 ila 1,5 milyon dolar ortasında bir artış olacağı öngörülmektedir.

FRIGO… Sermaye Piyasası Kurulunca daha evvel verilen kayıtlı sermaye tavan müsaade mühletinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki devirlerde alınacak bir sermaye artırım kararına temel oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl mühletle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik mühleti alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000.-TL dan 175.000.000.-TL na artırılması emeliyle şirket temel mukavelesinin 6.maddesinin, ekteki formda tadili için Sermaye Piyasası Heyeti’nden müsaade alınmak üzere 16.02.2021 tarihinde yapılan müracaatımız, Sermaye Piyasası Konseyi’nce 25.02.2021 tarihinde onaylanmıştır.

GARFA… 01 Ekim 2018 tarihinden itibaren Şirket Satış ve Pazarlama işlevlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak misyon yapan Barış Uzmay, Ana hissedar T. Garanti Bankası A.Ş.’ nin öbür bir şirketinde misyon almak üzere 28 Şubat 2021 tarihi itibariyle vazifesinden ayrılacaktır. GRNYO… https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913360

HUBVC… Şirket 31.12.2019 tarihli bağımsız kontrolden geçmiş bilançosunda; 50.036.250 TL olan Finansal Yatırımlar kalemi, 31.12.2020 tarihli bağımsız kontrolden geçmiş bilançosunda %60,21 artış ile 80.161.000 TL olmuştur. Bu artış portföyümüzde yer alan finansal varlıkların değerlemesi sonucu ortaya çıkan gerçeğe uygun paha artışlarından kaynaklanmaktadır. 424.453 TL olan Nakit ve Nakit Benzerleri kalemi 31.12.2020 tarihli bağımsız kontrolden geçmiş bilançosunda %1090,28 artış ile 5.052.172 TL olmuştur. Bu artış bedelli sermaye artırımı ile iştirak satışlarından sağlanan nakit artışından kaynaklanmaktadır. 1.750.000 TL olan Bağlı Taraflara Öteki Borçlar kalemi Inveo Yatırım Holding A.Ş.’ne olan 1.750.000 TL borcun tamamının periyot içinde ödenmesi ile 31.12.2020 tarihli bağımsız kontrolden geçmiş bilançosunda %99,7 oranında azalarak 5.205 TL olmuştur. 1.301.993 TL olan Bağlantılı Taraflardan Öteki Alacaklar kalemi 31.12.2020 tarihli bağımsız kontrolden geçmiş bilançosunda %100 azalış ile 0 TL olmuştur. Bu meblağ bağlı paydaşlığımız STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.’ne (“STRS”) verilen sermaye avansı karşılığı olup, STRS’nin 13.11.2020 tarihli İnanılmaz Genel Şura Kararı ile 18.871.137 TL fiyatındaki sermayesinin 3.128.863,00 TL artırılarak 22.000.000,00 TL’ye çıkartılmasında sermayeye katılmıştır.

 IDGYO… Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi’nin (Tebliğ) 11’inci hususu yeterince Şirkette Yatırımcı Alakaları Kısmı Yöneticisi ve Kurumsal İdare Komitesi üyesi olarak misyon yapmakta olan Sn. Yusuf ŞİMŞEK bu misyonundan ayrılmıştır. Yeni atanacak Yatırımcı İlgileri Kısmı Yöneticisinin ismi, soyadı ve irtibat bilgileri ayrıyeten kamuya duyurulacaktır.

 INFO, IYF… 04.11.2020 tarihinden itibaren likidite sağlayıcılık faaliyetleri yürütmekte olunan İdealist Danışmanlık A.Ş. (IDEAS.E) hisselerindeki likidite sağlayıcılık faaliyetleri, Şirket talebi üzerine 26.02.2021 gün sonu prestijiyle sonlandıracaktır.

 ISGYO… İdare Heyeti 26 Şubat 2021 tarihli toplantısında; sermaye piyasası mevzuatı, Şirket Ana Kontratı ve Şirket Kar Dağıtım Siyaseti’ne uygun olarak hazırlanmış olan kar hissesi dağıtım önerisi uyarınca; Şirketin mevcut stratejileri çerçevesinde, genel ekonomik konjonktür ve Şirket finansman siyaseti dikkate alınarak, Şirketin nakit akışlarını optimize etmek gayesiyle kar hissesi dağıtılmaması, sermaye piyasası mevzuatına nazaran hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlardaki net devir karları üzerinden mevzuat gereği ayrılması gereken yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra; Vergi Yöntem Kanunu’na nazaran oluşan kardan kalan bakiyenin inanılmaz yedeklere, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara nazaran oluşan kardan kalan bakiyenin geçmiş yıl karlarına aktarılması konusunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ITTFH, ADESE… Şirket ile Burgan Bank A.Ş. ortasında 29.05.2019 tarihinde düzenlenen ve 28.02.2021 tarihinde sona erecek olan, 11.041.000 TL fiyatındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün mühleti 30 .06.2021 tarihine uzatılmıştır. KLN,

KLNMA… Banka İdare Şurası’nın 26.02.2021 tarihli toplantısında Banka bağımsız kontrolden geçmiş 2020 yılı mali tablolarına nazaran oluşan net dağıtılabilir devir karından yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak Banka bünyesinde bırakılmasının Genel Şura onayına sunulmasına karar verilmiştir.

JANTS… Şirket 01.01.2020- 31.12.2020 hesap periyoduna ilişkin açıklanan finansal tablolara nazaran 150.492.336 TL net devir karı elde edilmiştir. İdare Konseyi tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisi aşağıdaki üzeredir. Önerilen Kar Dağıtım Tablosunun KAP’da açıklanmasına ve Genel Kurul’un onayına sunulmasını oy birliği ile karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. unsuru çerçevesinde, mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20’sine tekabül ettiğinden, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, a. 555.000 TL cari yıl karından ortaklara I. temettü, b. 66.045.000 TL cari yıl karından ortaklara II. temettü, c. 6.604.500 TL cari yıl karından II. Tertip Yasal Yedek Akçe, d. 77.287.836 TL cari yıl karından fevkalâde yedek ayrılması, e. Ortaklara ödenmesi önerilen temettünün nakden ve 06.04.2021 tarihinde dağıtılmasına başlanması, f. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri yahut daimi temsilci aracılığı ile kar hissesi elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal pahada bir adet hisse senedine 6,00 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi, öteki hisse sahiplerimize 1,00 TL nominal pahada bir adet hisse senedine 5,1000 TL net nakit temettü ödenmesi.

KLN, KLNMA… Banka İdare Konseyi; Bankanın kayıtlı sermaye tavanının 7.500.000.000.- TL artırılarak 2.500.000.000.- TL’den 10.000.000.000.- TL’ye yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik tarihinin 2021-2025 yılları olarak güncellenmesine, Banka Temel Mukavelesi’nin “Sermaye” başlıklı 6 ncı unsurunun ekteki biçimiyle değiştirilmesine ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan, Sermaye Piyasası Heyeti’nden ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan ön müsaadelerin alınması sürecinde gerekli iş ve süreçleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir.

 MERKO… T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapılan Yatırım Teşvik Dokümanı müracaatı onaylanmış ve Şirketin 27.11.2020 tarih ve 36 sayılı İdare Heyeti Kararı ile güncellenen Sermaye Artımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına Ait raporda belirtilen tesis ve altyapı yatırımlarıyla ilgili olarak onaylanan teşvik kapsamında aşağıdaki takviye ögelerinden yararlanılacaktır; 1- KDV İstisnası 2- Gümrük Vergisi Muafiyeti 3- Vergi indirim oranı %50- Yatırım Katkı Oranı %15 4- Sigorta Primi Patron Payı Dayanağı (2 Yıl)

NTHOL, MERIT… K.K.T.C. Bakanlar Konseyi, mevcut sokağa çıkma yasağını tüm ilçe ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerini kapsayacak formda 08.03.2021 saat 05:00’a kadar uzatmış olup kapsamını aşağıdaki formda düzenlemiştir; * 01 Mart 2021 tarihinden 05 Mart 2021 saat 05.00’a kadar, gece 21.00’dan sabah saat 05.00’a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır. * 06 Mart 2021 saat 05.00′ dan 08.Mart 2021 saat 05.00’a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır. Bu kararlar sonucunda K.K.T.C.’de bulunan işletmekte olduğumuz tüm oteller kelam konusu tarihe kadar kapalı olacaktır.

OYAYO… Şirket İdare Heyetinin 26.02.2021 tarih, 2021/2 sayılı toplantısında; Kurumsal İdare Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirket 26.03.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı faaliyet devrine ait Olağan Genel Konsey Toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Alaaddin VAROL ve Sn. Bekir Yener YILDIRIM ‘ın Bağımsız İdare Konseyi Üyeliklerine aday gösterilmesine karar verilmiştir.

OYAYO… Şirket 26.02.2021 tarih, 2021/02 sayılı İdare Konseyi toplantısında; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Yordam Kanunu ile Sermaye Piyasası Şurası Bildiri, Sermaye Piyasası Konseyi Kararları ve Şirket Temel Mukavelesinin ilgili kar dağıtım unsuru mucibince, Yasal kayıtlarda yer alan 5.525.098,09.- TL fiyatındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir periyot karı ile, SPK kayıtlarında yer alan 5.580.779.41.- TL fiyatındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir periyot karının karşılaştırılması sonucunda, SPK Kayıtlarına nazaran hesaplanan dağıtılabilir devir karının yasal kayıtlardan karşılanabilmesi nedeniyle, Yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kar meblağından hesaplanmak suretiyle 276.254,90-TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK kayıtlarında yer alan 5.304.524,50.-TL’nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesine ve dağıtılabilir karın % 20’si olarak tespit edilen Birinci Temettü fiyatı olan 1.060.904,90 TL’nin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, Birinci Temettü olarak dağıtılan fiyatın ödenmiş sermayenin %5’ni aşması nedeniyle aşan kısım 60.904,90- TL üzerinden %10 oranla hesaplanan 6.090,49.-TL fiyatında yasal yedek akçe ayrılmasına, yasal ve SPK kayıtlarında kalan bakiyelerin de Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılmasına, Kar dağıtımına 31 Mayıs 2021 tarihine kadar başlanması konusunun Şirket Olağan Genel Şura Toplantısı’nda Genel Kurul’un onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

PBT, PBTR… Banka İdare Konseyi, 26 Şubat 2021 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile 01.01.2020-31.12.2020 hesap periyoduna ait net devir kârının, dağıtım konusu yapılmayarak, yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra geriye kalan dağıtılabilir net devir kârının Fevkalâde Yedekler hesabına aktarılmasına ait İdare Şurası teklifinin Genel Heyet onayına sunulmasına karar vermiştir.

PRKAB… İdare Şurasının 25.02.2021 tarihli toplantısında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Şurası Düzenlemeleri/Kararları/Rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Yol Kanunu ve başka ilgili yasal mevzuat kararları ile Şirket Temel Mukavelesinin ilgili kararları ve kamuya açıklanmış bulunan “Kar Dağıtım Politikası” dikkate alınarak yapılan inceleme ve kıymetlendirme sonucunda; – SPK’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Tebliği” (II-14.1) kararları dahilinde hazırlanan, sunum asılları SPK’nın mevzuya ait kararları uyarınca belirlenen, bağımsız kontrolden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap periyoduna ilişkin finansal tablolara nazaran; 42.418.644.- TL “net periyot karı” oluştuğu – Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2020-31.12.2020 hesap devri dikkate alındığında, 55.734.746.-TL meblağında, “net devir karı” oluştuğu (kısaca “Yasal Net Periyot Karı” olarak anılacaktır.), – SPK’nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayınlanan Kar Hissesi Rehberi’nde; i. Yasal Net Periyot Karı’nın, dağıtılabilir toplam kâr hissesi fiyatının limitini oluşturduğu belirtilmektedir. Hasebiyle 01.01.2020 -31.12.2020 mali periyodu dağıtılabilir kar hissesi için üst hudut 42.418.644.-TL’dir. ii. Net dağıtılabilir periyot kârına, geçmiş yıllar ziyanlarının ve genel yasal yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve kelama husus mali yıl içerisinde yapılan bağış fiyatlarının toplamının eklenmesi suretiyle ulaşılacağı öngörülmektedir. – Bu çerçevede; net dağıtılabilir periyot karının, dağıtılabilir kar hissesi olan 42.418.644.-TL den, 2.786.737.- TL olan genel yasal yedek akçenin düşülmesi ve bu meblağa yıl içinde yapılan 238.806.- TL fiyatındaki bağışların eklenmesi ile geçmiş yıllardan gelen ziyan da bulunmadığı dikkate alınarak 39.870.713.-TL olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda, çıkarılmış sermayenin %3,68’ine tekabül eden 7.974.143.-TL’nin, 24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal bedelli beher pay için brüt 0,036792362.-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,031273508.-TL dağıtılmasına, geri kalan kısmın tamamının “Olağanüstü Yedek” olarak şirket bünyesinde bırakılmasına; Bu konularda hisse sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2020 yılı mali periyoduna ait yapılacak Olağan Genel Heyetin onayına sunulmasına işbu kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

QNBFL… https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913382

SASA… Sermaye Piyasası Şurasının II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Tebliği” uyarınca hazırlanan ve Drt Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap periyoduna ilişkin şirket finansal tablolarına nazaran 312.188.000 TL Konsolide Net Devir Kârı elde edilmiştir. İdare Heyetinin 24 Şubat 2021 tarihli toplantısında; -Kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere Net Periyot Kârından Temel Kontratımızın 31.maddesi gereği ve SPK bildirimlerine uygun olarak 15.433.632,57-TL Genel Yasal Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 296.894.367,43-TL Net Dağıtılabilir Devir Kârının 6.754.367,43-TL’sinin İnanılmaz Yedek olarak ayrılmasına ve kalan 290.000.000-TL fiyatındaki Net Dağıtılabilir Devir Kârının Birinci Kâr Hissesi (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına, -Vergi Tarz Kanunu kararlarına nazaran hazırlanan yasal kayıtları temel alındığında ise; yasal kayıtlarında yer alan 388.853.661,28-TL. Net Periyot Karından 80.181.009,84-TL’lik geçmiş yıl ziyanının düşülmesinden sonra, Vergi Yol Kanunu kararlarına uygun olarak 15.433.632,57-TL Genel Yasal Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 293.379.018,87-TL Net Dağıtılabilir Devir Kârının 3.379.018,87-TL’sinin Fevkalâde Yedek olarak ayrılmasına ve kalan 290.000.000-TL fiyatındaki Net Dağıtılabilir Periyot Kârının Birinci Kâr Hissesi (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına, -Mevcut 830.000.000-TL sermaye karşılığında hisse sahiplerine %34,93975 oranında bedelsiz kâr hissesi dağıtılmasına, bu konunun Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

SNGYO… Şirket İdare Şurası, yaşanmakta olan Covid-19 salgını ve buna bağlı olarak iktisatta meydana gelen gelişmeler sonucunda ortaya çıkabilecek finansman muhtaçlıkları dikkate alınarak, Şirketin 31.12.2020 tarihli ferdi finansal tablolarında oluşan periyot karının dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasının Şirketin 2020 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanılacak olan Genel Kurul’a teklif edilmesine karar vermiştir.

SNKRN… Şirket 30.09.2020 tarihli Konsolide Mali Tablolarında Yer Alan Borçları Hakkındaki Gelişmeler Başlığı ile 22.11.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan Borçluluk Yapısına ait dağılımda; Kısa ve uzun vadeli olmak üzere Banka kredi borçlarına ilişkin 5.577.346,01.- TL fiyatın içinde yer alan Ziraat Bankasına ilişkin 1.869.798,25 TL (güncel meblağ 1.950.119,35 TL) borcumuza istinaden Ziraat Bankası ile sürdürülen borç yapılandırma görüşmeleri olumlu sonuçlandırılmış olup, taraflar ortasında bugün, borcun büsbütün ödenerek kapatılması konusunda Ödeme Protokolu imzalanmıştır.

SODSN… https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913493 TACTR… İdare konseyi şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 1-02.07.2020 Tarihinde İdare Heyeti Başkanlığına seçilen Sayın Musa ARIKAN’ın istifasının görüşülmesi sonucunda istifasının kabul edilmesine, 2-Yönetim Heyeti Üyesi Sayın Musa Arıkan’ın istifasından boşalan İdare Heyeti Üyeliği’ne birinci Genel Konseyde onaya sunulmak üzere şirket hissedarı OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ’ni temsilen Sayın Deniz AKSU’nun İdare Heyet Üyesi olarak atanmasına, 3-Yönetim Konseyi Üyeliğine seçilen Sayın Deniz AKSU’nun İdare Şura Lideri olarak atanmasına, 4-02.07.2020 Tarihinde ortaklaşa İmza yetkilisi olarak seçilen İdare Konseyi Lider Vekili Sayın İrfan BAŞKÖY’ün imza yetkisinin iptal edilmesine, 5-Sayın Deniz AKSU’nun şirket unvanı yahut kaşesi altında atacağı imza ile şirketi münferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

TAVHL… TAV Tunus ve mevcut borç verenler kümesi ortasında, TAV Tunus’un finansman şartlarını yine yapılandıran bir mutabakat imzalandı ve muahedeye dair finansal kapanış gerçekleşti. Mutabakat sonucunda TAV Tunus’un banka kredisi 371,0 milyon avrodan 233,6 milyon avroya indi.

THYAO… Paydaşlık İdare Heyeti’nce, imkanlar ve pazar şartlarına bağlı olarak İran’ın Urmiye kentine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.

 TMPOL… Şirket İdare konseyi 26.02.2021 tarihinde toplanarak gündemindeki mevzuyu görüşmüş olup, buna nazaran ; 25.000.000-TL olan Kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000.-TL’ye yükseltilmesi ve ayrıyeten Kayıtlı Sermaye geçerlilik mühletinin 2021 yılının sonunda dolacak olması nedeniyle, kelam konusu Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik müddetinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak formda uzatılması emeliyle Şirket Temel Kontratının “Sermaye, Pay Senetlerinin Nev’i Ve Devri” başlıklı 6. Hususunun değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Şurası ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli müsaadelerin alınmasına ve müsaadelerin alınmasını takiben değişikliklerin, yapılacak birinci Genel Şura Toplantısında hisse sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

TUPRS… 02.12.2020 tarihinde İzmir Rafinerisinde bakım ve güzelleştirme çalışmaları maksadıyla üretime orta verildiği duyurulmuş olup, ilgili rafinerideki üniteleri evvelden duyurulan takvime paralel olarak Mart ayı başından itibaren kademeli olarak devreye alma çalışmaları başlamıştır.

UMPAS… Küme şirketlerinden “SERANOVA SERAMİK ANONİM ŞİRKETİ” Uşak 3.Asliye hukuk Mahkemesi 2020/597 Sayılı Belgesin 26.02.2021 tarihli duruşmasında mahkemece verilen kararlar şu biçimdedir; Konkordato süreksiz mühletin uzatılması ve kesin mühlet verilmesi talebimizin reddine, Şirket hakkında verilen süreksiz mühletin kaldırılmasına, Şirketin konkordato talebinin reddine, T.C. Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesince (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) verilen tüm önlemlerin kaldırılmasına, süreksiz konkordato komiserinin vazifesinin sona erdirilmesine karar verilmiştir.

VKFYO… İdare Konseyi tarafından kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik müddetinin uzatılması gayesiyle, Şirket temel mukavelesinin “Sermaye ve Paylar” ile ilgili 11.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Heyeti ve Ticaret Bakanlığı’na gerekli müracaatların yapılması ve ön müsaadelerin alınmasını takiben ilgili husus değişikliğinin yapılacak birinci Genel Konsey toplantısında hisse sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

YAPRK … Şirket İdare Heyeti 26.02.2021 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır. Şirket tarafından Sermaye Piyasası Heyeti (SPK)’nun II-14.1 Bildirimi kararları çerçevesinde Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve ECOVIS Paha Bağımsız Kontrol ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından kontrole tabi tutulan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap devrine ilişkin konsolide finansal tablolarımıza nazaran 5.145.861 TL meblağında net periyot karı (tamamı ana iştirake düşen net periyot kârı), Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Sistem Hesap Planı’na nazaran tutulan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap periyoduna ilişkin finansal tablolara nazaran ise 1.389.408,10 Türk Lirası fiyatında “Net Periyot Kârı” elde edilmiştir. Buna nazaran; – 11.04.2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantısında onaylanan Kâr Dağıtım siyaseti, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman siyasetleri, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerisi; – VUK kayıtlarına nazaran hesaplanan 1.462.534,84 TL meblağında net periyot kârından Türk Ticaret Kanunu kararları çerçevesinde hesaplanan 73.126,74 TL fiyatında genel yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 177.500 TL (her 1-TL’lik pay başına brüt 0,025 TL, her 1-TL’lik pay başına net 0,02125 TL ) meblağında brüt kar hissesinin nakit olarak dağıtılması, 7.100.000 TL’lık çıkarılmış sermaye üzerinden %17 oranında 1.207.000 TL’lik kar hissesinin bedelsiz hisse olarak hisse sahiplerine dağıtılması, kalan 4.908,10 TL kârın fevkalâde yedek akçe olarak ayrılması, – TMS/TFRS temeline nazaran hazırlanan finansal tablolardaki 5.145.861 TL net periyot kârından Türk Ticaret Kanunu kararları çerçevesinde hesaplanan 73.126,74 TL fiyatında genel yasal yedek akçe düşüldükten sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen brüt 177.500 TL nakit kar hissesi ve 1.207.000 TL’lik bedelsiz hisse dağıtımından sonra kalan 3.688.234,26 TL net periyot karının geçmiş yıl karlarına aktarılması, nakit kar hissesinin 20 Nisan 2021 tarihinde, bedelsiz hisselerin ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması, konularına ait teklifimizin 30.03.2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

YKGYO… Başka A Kümesi gerçek hisse sahiplerinin Şirket sermayesinde sahibi olduğu hisselerinin, Şirket ortaklarından Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş’ye dönemine ait olarak Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.’den Şirkete ulaşan açıklama ekteki biçimdedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913442

YONGA… Şirket ile Türk Ağaç İş Sendikası ortasında yürütülmekte olan 2021-2022 Toplu İş Kontratı görüşmeleri kapsamında 25.02.2021 Perşembe günü yapılan toplantı sonucu uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup, taraflar ortasında Uyuşmazlık Tutanağı düzenlenmiştir. Sendikalar ve Toplu İş Kontratı Kanunu uyarınca bahis arabulucuya intikal edecektir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

 

, İktisat > Genel, Hibya Haber Ajansı,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu