Ekonomi

İflas aşamasında işletmeler bölünmeden satılabilecek

Canan SAKARYA

ANKARA – İcra ve İflas Kanunun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 19 maddelik kanun teklif Meclise sunuldu. Teklifle, İcra ve İflas Kanununun konkordatoya ilişkin hükümleri revize ediliyor. İflas aşaması bakımından ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmelerin bir bütün olarak satılmasının önü açılıyor.

İcra ve İflas Kanunun “Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları”na ilişkin 295. maddesine eklenen yeni fıkraya göre, rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise Kanunun 297’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki usule göre satışına izin verilecek ve satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin miktarı kadar ödeme yapılacak.

İcra ve İflas Kanunun 297’nci maddesinde yapılan değişiklikle borçlunun izinle yapacağı işlemlere ‘işletme faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırların’ devri de ekleniyor. .

Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflasının düzenlediği İcra ve İflas Kanunun 308’nci maddesine eklenen yeni fıkraya göre, konkordato süreci iflasla sonuçlandığı takdirde iflas kararı veren mahkeme tasfiyenin basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verecek.

Kanun teklifiyle iflas idare memurlarının seçimi, nitelikleri, eğitimi ve denetimi ile ilgili düzenlemeler yapılıyor. İflas idare memuru olarak seçilebilmek için bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları listesine kayıtlı olmak şartı getiriliyor. İflas idare memurlarından birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci, mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunluluğu getiriliyor. İflas idare memurları eş zamanlı olarak 5’den fazla dosyada görev alamayacaklar.

İlgili Makaleler

Yapı kullanma izni harcı ile cins tashihi harcı tek seferde ödenecek

Kanun teklifiyle dijital dönüşüm ve iş yapma kolaylığı endeksi metodolojisi çerçevesinde yatırım ortamının ve hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla Belediye Gelirleri Kanunu, Harçlar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Emlak Vergisi Kanununda bazı düzenlemeler öngörülüyor.

Harçlar kanununda yapılan değişikliğe göre, yapı kullanma izin belgesi verilmesi sırasında yapı kullanma izni harcı ile cins tahsisi harcı belediyelerce tek seferde alınacak. Yasa teklifi ile yapı ruhsatına tabi tüm yapıların yapı kullanma izin belgesi düzenlendiğinde, yapı kullanma izin belgesi ve yapı aplikasyon projesine uygun şekilde resen cins değişikliği işlemlerinde, bürokratik işlemlerin azaltılması amacı ile seçimlik belge uygulamasına gidiliyor.

Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle belediyelerin sisteminde yer alan emlak vergi değerlerinin tapu müdürlüklerine elektronik ortamda açılacak. Tapu müdürlükleri de taşınmaz alım ve satımlarını elektronik ortamda belediyelere bildirecekler. Bu düzenlemeyle ‘emlak vergisi borcu yoktur’ şeklindeki uygulamanın mükelleflere getirdiği zorluğun ortadan kaldırılarak iş yapma kolaylığının sağlanması hedefleniyor.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu