Ekonomi

İstihdama dönüş desteği nedir? Nasıl yararlanılır?

7256 Sayılı Kimi Alacakların Yine Yapılandırılması İle Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12’nci hususu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen süreksiz 27’nci unsurda istihdama dönüş takviyesi düzenlenmiştir.

Yararlanma Koşulları Sigortalı İstikametinden;

a) Her türlü iş yahut hizmet mukavelesiyle hizmetleri SGK’ya bildirilerek yahut bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri ortasındaki periyotta iş yahut hizmet kontratının ahlak ve yeterli niyet kurallarına uymayan haller ve gibisi sebepler dışında sona ermesi yahut hizmetleri SGK’ya bildirilmeksizin 1/12/2020 tarihi prestijiyle istihdam edilmeye devam edilmesi gerekmektedir.

b) İş yahut hizmet mukavelelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel kesim işyeri patronuna 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri ortasında (bu tarihler dahil) müracaatta bulunulması gerekmektedir.

c) 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri ortasında (bu tarihler dahil) işe alınması gerekmektedir.

d) 1/10/2020 tarihi prestijiyle SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet evraklarında yahut muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

e) Sigortalının özel kesim işyeri patronuna başvurduğu tarih prestijiyle toplumsal güvenlik kuruluşlarından emeklilik yahut yaşlılık aylığı bağlanmamış olması gerekmektedir.

f) Sigortalının özel kesim işyeri patronuna başvurduğu tarih prestijiyle yabancı olmaması gerekmektedir.

g) Fiilen çalıştırılması gerekmektedir.

İşyeri İstikametinden;

a) Özel bölüm patronuna ilişkin olması gerekmektedir.

b) Dayanaktan yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin başka farklı olmak üzere, dayanak müddetinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların takviyeden yararlandıkları ortalama müddet kadar fiilen çalıştırılması gerekmektedir. b.1) Dayanak Mühletinin Sona Ermesinden İtibaren Çalıştırılması Gereken Sigortalı Sayısı Hesabı

Takviye mühletinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken sigortalı sayısı, dayanak müddetince dayanak kapsamında 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile SGK’ya bildirilerek dayanaktan yararlanılan sigortalı sayısının ikiye bölünmesi suretiyle bulunacak olup, bu sayının küsurat kısmının 0,50 ila 0,99 ortasında olması halinde bu sayı tama iblağ edilecektir.

b.2) Dayanak Müddetinin Sona Ermesinden İtibaren Çalıştırılması Gereken Ortalama Dayanak Mühleti Hesabı

– Takviyeden Yararlanılan Ortalama Müddet = Dayanaktan Yararlanılan Tüm Sigortalıların Gün Sayısı / Takviyeden Yararlanılan Sigortalı Sayısı formülü vasıtasıyla bulunacaktır. Buna nazaran, dayanaktan yararlanılan ortalama mühletin küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 ortasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 ortasında ise tama iblağ edilecektir.

Prim Takviyesinden Yararlanma Müddeti

– 4447 sayılı Kanunun süreksiz 27’nci hususunun birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, unsurda belirtilen kaideleri sağlayan sigortalılardan ötürü, 4447 sayılı Kanunun süreksiz 27’nci unsurunun yürürlüğe girdiği 1/12/2020 tarihinden itibaren 4857 sayılı İş Kanununun süreksiz 10’uncu unsurunda yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay prim takviyesinden yararlanılacaktır.

BİLİYOR MUYDUNUZ ?

● 2021 yılı emlâk vergisi bedeli 5 milyon TL ve 2021 yılı emlâk vergisi pahası 5.227.000 lirayı geçen meskenlerin bedelli konutlar vergisine tabi olduğunu,

● Verginin tapu kaydı mesken niteliğinde olan taşınmazlar ile tapu kaydı işyeri biçiminde olan taşınmazlardan da fiilen mesken olarak kullanılan taşınmazları husus edindiğini,

● Vergiden, kelam konusu taşınmazlara hisseli mülkiyet temelinde malik olanların hisseleri oranında, elbirliği mülkiyeti temelinde malik olanların ise müteselsil sorumluluk temelinde sorumlu olduklarını,

● Kelam konusu bedelleri aşan bir konuta malik olanların bu meskenlerinin vergiden istisna olduğunu, birden fazla kıymetli konuta malik olanların da bu konutlarından en düşük pahalı olanının vergiden istisna olduğunu,

● Vergi mükellefiyetinin 1 Ocakta başladığını, hasebiyle 2021 yılı vergisinden 1 Ocak günü malik olanların mükellef olduğunu, 1 Ocaktan sonra mülkiyeti iktisap edenlerin ise gelecek yıldan itibaren (gelecek yıla ait hudutlara göre) mükellef olacaklarını,

● Bu vergiye ait beyannamenin taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine verileceğini, verginin konusuna giren birden fazla farklı yerlerde taşınmazı bulunanların hepsi için ortak olarak taşınmazların bulunduğu yerlerdeki vergi dairelerinden birine verebileceklerini,

● Beyannamenin elektronik ortamda da verilebileceğini,

● Beyannamenin 22 Şubat akşamına kadar verilebileceğini, süreyi kaçıranların pişmanlıkla beyanname verebileceğini ve verginin 1. taksidinin 1 Mart akşamına kadar, 2. taksitinin ise 31 Ağustos akşamına kadar ödenebileceğini, biliyor muydunuz ?

Kaynak: Dünya Gazetesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu